Nieuw bericht

Uit het Coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam 2018 - 2022

geplaatst op 27 mei 18, 22:42 uur, door Pauline Westendorp

Hieronder een geknipt en geplakt geheel van stukken tekst uit het akkoord van afgelopen donderdag. Tijd voor feest! 

"In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dan vieren wij de stad, met elkaar. Om ons succes te behouden, moet iedereen er eerlijk in kunnen delen. Wij willen dat alle Amsterdammers over zeven jaar echt iets te vieren hebben.

Wij maken onze keuzes met de blik op 2025. Wij kijken verder dan de termijn van een bestuursperiode. Ons doel is dat Amsterdam zich dan kenmerkt als rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad.

Er ligt een grote taak voor het gemeentebestuur om de relatie tussen burgers, ondernemers en overheid te verbeteren. Bewoners hebben net zulke goede, zo niet betere, ideeen als het stadsbestuur. Wij streven naar een open en transparant bestuur, een naar buiten gerichte organisatie die open staat voor maatschappelijk en buurtgericht initiatief.

We voelen het als onze verantwoordelijkheid om de zeggenschap van bewoners te vergroten. Niet door nieuwe stelsels op te tuigen maar door met de stad het gesprek en het debat aan te gaan over hoe dat kan en moet. Amsterdammers laten vaak en op veel plekken zien dat zij tal van zaken prima zelf kunnen regelen. Hier moet de overheid steunend en niet sturend zijn. Wij kiezen voor een stad waarin we elkaar zien als bondgenoten in plaats van concurrenten. Dat betekent vertrouwen in elkaar hebben en vertrouwen geven.

Wij zijn ervan overtuigd dat dat we daarmee het meest bereiken.

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken. We streven ernaar om de groene koploper van Nederland en Europa te worden. Het vraagt dat we kiezen voor aardgasvrije wijken, voor verdere verduurzaming en energiebesparing en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Juist omdat we de openbare ruimte met steeds meer Amsterdammers delen, moet die groen en gezond zijn. In de traditie van Amsterdam zorgen we ervoor dat innovatie, creativiteit en ondernemerschap helpen bij een van de grootste transities uit onze geschiedenis en zorgen we dat wij samen profiteren van een duurzame toekomst die voor alle Amsterdammers bereikbaar is. Ondernemerschap, technologie en creativiteit maken het bereikbaar; participatie en maatwerk maken het haalbaar; solidariteit maakt het voor iedereen betaalbaar.

Kijkend naar de stad zien we zoveel schoonheid, zoveel dynamiek en zoveel kansen. We hebben die kansen voor het oprapen. Alleen durf en vastberadenheid zijn nodig om onze mooie, levende, lieve stad te laten doen wat zij als geen ander kan: schitteren!

Daarmee zal zij eenieder die hier komt niet alleen hernieuwde hoop geven, maar ook daadwerkelijk de mogelijkheden om te worden wie je wilt zijn. Dat is Amsterdam.

Wij realiseren ons terdege dat onze geformuleerde visie op de stad ook vraagt om duidelijke keuzes, nu en de komende jaren.

We spannen ons in om de samenwerking tussen de gemeente en sociale firma’s te verbeteren en kijken hoe we slimmer budgetten voor zorg en werk kunnen bundelen.

Het college wil een breed welvaartsbegrip hanteren en daar jaarlijks over rapporteren. Een voorstel daartoe wordt uitgewerkt.

We stellen gemeenschappen in staat om zichzelf te organiseren als ze tegelijkertijd werken aan versterking van brede Amsterdamse sociale binding.

We onderzoeken of versterken van de buurteconomie een bijdrage kan leveren aan de verbondenheid in, en economische kracht van de buurt.

Om een goed beeld te hebben van wat er leeft in verschillende gemeenschappen zal regelmatig overleg met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen plaatsvinden. Uiteraard worden de opstellers van stembusakkoorden hier ook bij betrokken.

Voor de ambities op het gebied van verduurzaming en aardgasvrij wordt in vier jaar in totaal 150 miljoen euro uitgenomen uit het Vereveningsfonds.

De gebiedsontwikkeling Haven Stad moet worden versneld ten opzichte van de huidige planning in Koers 2025, waarbij deze bestuursperiode al moet worden begonnen met voorbereidingen.

We gaan de stad uitbreiden en verdichten, maar doen dit altijd in samenhang met het realiseren van de benodigde voorzieningen en het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid. De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad.

Amsterdam zal maximaal inzetten op de invoering van de Omgevingswet.

De processen moeten zo worden ingericht dat er sprake is van maximale zeggenschap van inwoners en ondernemers in Amsterdam. Ook om de energietransitie en de woningbouwopgave te realiseren.

We ontwikkelen een krachtige en ambitieuze wijkaanpak. We versterken de netwerken in de buurt en creeren voldoende fysieke plekken voor buurtbewoners om samen te komen.

De buurteconomie wordt versterkt en de maatschappelijke participatie verhoogd.

Buurtbudgetten worden waar nodig ontschot en toegesneden op buurtcombinaties.

In deze collegeperiode gaan drie wijken geheel van het aardgas af. Voor andere wijken worden voorbereidingen getroffen. In tenminste een wijk wordt ingezet op energievoorziening in lokaal beheer. Nieuwbouw wijken worden vanaf nu geheel aardgasvrij gebouwd, met warmte van lokale en duurzame bronnen. De gemeente stelt bovenwettelijke eisen aan de energieprestatie van gebouwen, en daagt de markt uit om energiepositief en circulair te bouwen;

Er komt een fonds voor de Energietransitie/Amsterdam Aardgasvrij dat wordt gevuld met 150 miljoen euro.

Warmtenetten worden open netten. Warmtebronnen moeten duurzaam zijn of worden. De gemeente onderzoekt of zij een zelfstandige rol kan spelen in de aanleg van die open transportnetten.

Draagvlak onder Amsterdammers voor de energietransitie vinden wij essentieel. Ongelijkheid mag door de transitie niet vergroot worden. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de kosten van de energietransitie. We werken samen met ondernemers en investeerders en dagen hen uit op innovatieve wijze bij te dragen aan de energietransitie.  De gemeente sluit een lokaal publiek-privaat klimaatakkoord.

De mogelijkheden voor gebouwgebonden financiering worden maximaal benut. De gemeente bevordert dat de hoeveelheid zonnepanelen in de stad doorgroeit tot 250 MW in 2022. We willen dat in Amsterdam geen dak onbenut wordt voor duurzame doelstellingen. Met bewoners, zonne-cooperaties, woningeigenaren en corporaties benutten we alle mogelijkheden. Amsterdam wil het potentieel voor windmolens in onze stad maximaal benutten.

De kolencentrale aan de Hemweg moet sluiten.

De Wet milieubeheer wordt actief toegepast.

De haven is een belangrijke partner in de energietransitie en facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. De haven kan een rol spelen als batterij voor de stad, bijvoorbeeld door de productie van waterstof en biogas. Doelstelling blijft dat uiterlijk in 2030 alle steenkolenoverslag vervangen is door andere activiteiten. De haven maakt een plan voor het vervangen van andere fossiele activiteiten in de haven.

De haven wordt een hub voor schone, slimme en efficiente stadsdistributie, waarbij de stad haar unieke verbindingen over water maximaal benut.

En Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit flink; Amsterdammers roken ongemerkt zes sigaretten per dag.

We richten ons op het verbeteren van de logistiek van bevoorrading van de stad. Er wordt ingezet op bundeling van goederen, intensiever gebruik van water en cargo-hubs. Ook is er speciale aandacht voor pakketbezorging.

Amsterdam gaat een voortrekkersrol spelen in nieuwe mobiliteitsconcepten om autobezit te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten.

We gaan door met het huidige streven van een uitstootvrij Amsterdam in 2025.

Amsterdam gaat een prioriteit maken van het verbeteren van de taximarkt. We willen versneld elektrisch vervoer invoeren en volledig uitstootvrij zijn in 2025.

Om het verlies in fijnmazigheid van het ov in buitenwijken op te vangen gaat de gemeente sturen op nieuwe mobiliteitsconcepten zoals ‘mobility as a service’

We zetten speciaal in op lokale ondernemers en ondernemers die willen innoveren en verduurzamen.

We onderzoeken of er een regeling voor leven lang leren kan komen, waarin Amsterdammers een renteloze lening kunnen krijgen voor omscholing.

De Amsterdam Economic Board wordt omgevormd naar de Amsterdam Social and Economic Board. Het mbo gaat deelnemen. Er komt meer aandacht voor de wijze waarop bedrijven kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar Amsterdam voor staat.

Samen met de stad stellen we een ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing op waarin we onderzoeken hoe de participatieve en representatieve democratie kunnen worden vernieuwd, versterkt en uitgebreid. Doel is inwoners van Amsterdam grotere zeggenschap te laten hebben over hun directe omgeving, gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel.

We versterken met maatschappelijke partners zoals debatcentra en initiatieven de betrokkenheid van burgers bij de stad en de politieke besluitvorming. Nieuw beleid maken we waar mogelijk samen met de stad. Beleidsstukken krijgen daarom standaard een participatieparagraaf waarin inzichtelijk is gemaakt op welke manier Amsterdammers betrokken zijn geweest en wat er met hun inbreng is gedaan.

We leggen buurtrechten vast en gaan experimenteren op basis van ervaringen in andere steden.

We gaan buurtbegroten invoeren.

We stellen per buurt een buurtbudget in. Het stadsdeelbestuur kan (binnen kaders), in overleg met de buurt, besluiten over de bestemming. Buurtinitiatieven krijgen alle ruimte en we onderzoeken hoe we deze beter kunnen ondersteunen.

Er komt een fonds voor maatschappelijk initiatief waar kleinschalige initiatieven een beroep op kunnen doen.

We creeren fysieke en vrije ontmoetings- en ontwikkelplekken in de stad (zoveel mogelijk op buurtniveau). Een deel van het gemeentelijk vastgoed kan hiervoor worden ingezet. Er wordt gezocht naar combinaties van werkplekken met gebiedsmakelaars en handhavers.

We creeren co-creatieplekken in alle stadsdeelkantoren.

De gemeente ondersteunt actief het opzetten van commons bij bijvoorbeeld energietransitie, zorg of het opzetten bij buurtactiviteiten.

We werken waar mogelijk met open source en open data.

Ook de rol en functie van de stadsdeelcommissies zal nader moeten worden gedefinieerd en uitgewerkt. Het ligt voor de hand dat zij een rol krijgen in het ontwikkelen van de experimenten gericht op het versterken van de participatieve democratie. Buurt- wijk- en gebiedsgericht werken is voor een stad met deze omvang cruciaal. Als stadsbestuur willen we grotere betrokkenheid, wisselwerking en samenwerking tussen al die niveaus.

Een grote uitdaging ligt in het vergroten van de zeggenschap van burgers. Met de bewoners, ondernemers, initiatieven en belangenbehartigers willen we nieuwe samenwerkingen aangaan en reeds bestaande banden versterken. Dialoog en co-creatie zijn het uitgangspunt.

Amsterdam is een sterk met Europa verbonden hoofdstad. En de grote Europese uitdagingen van deze tijd worden vooral in de steden opgelost. Amsterdam gelooft sterk in internationale samenwerking."

Foto