Bericht

RES 1.0 Noord-Holland Zuid

Geplaatst op 30 april 2021, 17:14 uur , door 02025 Communicatie team

 

Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. In de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid (incl Amsterdam) staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. 

De RES 1.0 (samenvatting) is gemaakt door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen. De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging. Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten te komen door middel van zorgvuldige participatie en het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom per project. 

In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit. Voor meer achtergrond op de RES site je vindt hier het  volledige RES 1.0 document, informatie bijeenkomsten, gebiedskaart(warmte) en meer ... https://energieregionhz.nl/ 

NOTE : Het 02025 energieontbijt van 20 mei as. heeft als titel “warm(t)e Opties”. Hierin gaan we specifiek in op de warmtetransitie. Alternatieven voor warmte met aardgas worden belicht, zoals verschillende varianten van een warmtenet tot individuele mogelijkheden. Kijk hier voor het Ontbijt programma en jouw aanmelding