Bericht

Verkenning voor een nieuwe publiek - civiele samenwerking in energie

Geplaatst op 19 januari 2024, 11:38 uur
Illustration

Quote van de site: "De dynamiek uit de samenleving wint aan omvang en kracht en kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nationaal Klimaat Platform (NKP) en Waag Futurelab hebben een verkenning voor een nieuwe publiek - civiele samenwerking gemaakt die de basis vormt voor het eerder bepleitte ‘programma maatschappelijk initiatief'. 

Waar maatschappelijk initiatief tot voor kort vooral werd gezien als een energiecoöperatie die zelf een windmolen of een zonnepark exploiteert, is het inmiddels een veel bredere beweging.

Dit is het beeld van de eerste analyse die NKP en Waag Futurelab hebben gemaakt. Het vormt de basis voor een ‘programma maatschappelijk initiatief’ waar het NKP in het eerste signalenrapport voor pleitte. Het potentieel van deze beweging groeit, maar zal mogelijk gemaakt moeten worden in de kaders en de regelgeving van de landelijke en decentrale overheden." 

 

Fijn! Een mooie oogst hierbij is een lijst met waarden: behalve nieuwe kaders is ook een herijking van de gedeelde waarden nodig. Deze waarden zijn sturend bij de invulling van de werkwijze en bieden houvast voor het bereiken van het gedroomde doel. Zo ontstaat een stevig fundament voor gelijkwaardige samenwerking. De geformuleerde waarden: • Rechtvaardigheid • Zeggenschap • Inclusiviteit • Nabijheid • Wederkerigheid • Vertrouwen • Collectiviteit. 

En nog een oogst: in de verkenning naar wat er nodig is om maatschappelijk initiatief in energieopwekking als gelijkwaardig te positioneren naast publiek en privaat, zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Om maatschappelijk initiatief een robuuste positie te geven in de energietransitie dienen deze randvoorwaarden centraal gesteld en verankerd te worden in publiekciviel-private samenwerkingen: 

• Zeggenschap is lokaal belegd • Iedereen kan meedoen dankzij lage drempels en een wijkgerichte aanpak • Zo klein als kan, zo groot als nodig • Publiek-Civiele samenwerking krijgt vorm vanuit partnerschap • ‘Spreading, not scaling’: inzet is verspreiden van lokale energiegemeenschappen • Bestuurlijk lef binnen heldere juridische kaders • Wetgeving vanuit Europa wordt vlot vertaald naar Nederland • Kosten en baten zijn eerlijk verdeeld en dragen bij aan de lokale economie • Maatschappelijke initiatieven worden met publieke middelen ondersteunt • Data blijft eigendom van de gemeenschap en is toegankelijk voor de betrokkenen • Publiek-civiele samenwerking innoveert met open technologie en data commons • Experts en professionals dragen bij aan kennisontwikkeling, -opbouw en -disseminatie voor maatschappelijk initiatief

Lees alles in de pdf of het uitgebreide document via deze site: 

Illustration
Winterpiek in zon op 18 januari 2024. Maakt de puzzel interessant! Alle batterijen en warm watervaten weer nokkie vol de komende dagen.
Deel dit: