Bericht

Verschil tussen energiegemeenschap en energiecoöperatie?

Geplaatst op 27 juni 2024, 14:39 uur
Illustration

Tja. Hebben we net energiecoöperaties helemaal door. Komt er weer een nieuwe organisatievorm in beeld. De energiegemeenschap. Wat is het verschil? Of is het een beetje net als de definitie van lokaal eigendom. Dat bepalen we lokaal. Bepalen we ook zelf wat we zijn, een coöperatie of gemeenschap of allebei?

Eén van de vijf moties behorend bij de Initiatiefnota van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger over "Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem" hanteert deze beide organisatievormen door elkaar. 

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID THIJSSEN: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Richtlijn hernieuwbare energie is opgenomen dat er een faciliterend kader moet zijn voor energiegemeenschappen; overwegende dat kennis en ondersteuning over en voor energiegemeenschappen versnipperd is bij de overheid; overwegende dat is toegezegd om expertpools op te richten maar er vanuit de sector behoefte is aan vaste ondersteuning vanuit de rijksoverheid; verzoekt de regering om een visie op energiecoöperaties en hun rol in de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem op te stellen en in overleg met de energiecoöperaties knelpunten waar energiecoöperaties nu tegen aanlopen te identificeren en te adresseren en hiervoor afdoende capaciteit op het departement beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag."

Einde motie. 

Wie wordt nu gefaciliteerd? De gemeenschap of de coöperatie? Wij hopen op beide! 

Voorstel definitie energiegemeenschap (Oranje Energie): 

Een gemeenschap is een rechtspositie tussen overheid, bewoners en markt met vier kenmerken:

  1. democratisch georganiseerd; 
  2. beslaan een gebied maximaal zo groot als een aantal buurten en/of bedrijventerreinen
  3. zeggenschap ligt bij lokale belanghebbenden (leden of aandeelhouders die in de nabijheid van -de bespaar /opwek/slim gebruik/vervoer/opslag van hernieuwbare energie- projecten gevestigd zijn); 
  4. het hoofddoel bestaat uit het bieden van ecologische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of aandeelhouders in plaats van het realiseren van winst voor aandeelhouders.

(met dank aan Energie Samen voor het meeste in 1, 3 en 4).

Einde definitie energiegemeenschap. 

Energiecoöperaties leveren van alles: energie, en ze organiseren slim gebruik, deelvervoer, opslag of energiebesparing. Niet altijd vanuit de hyperlokale vraag van buurten en/of bedrijventerreinen, maar gemeentebreed. 

Dus: een energiegemeenschap werkt vanuit een (gemeenschapseconomie brede) vraag, een coöperatie vanuit energieaanbod? 

Het is aan ons te kiezen welke we gebruiken. Maar het makkelijkst lijkt me in beleidsstukken de woorden te verbinden: energiecoöperaties en energiegemeenschappen. 

(Een ingewikkeldere omschrijving van de energiegemeenschap op basis van het Europese recht, uit ons netwerk: de energiegemeenschap bepaalt of deze een hernieuwbare energiegemeenschap is, of een burgerenergiegemeenschap. Indien de gemeenschap een hernieuwbare energiegemeenschap is, houdt deze zich aan het nabijheidsbeginsel. De energiegemeenschap oriënteert zich op de implementatie in het Nederlandse recht van het begrip energiegemeenschap uit het Europese recht, in het bijzonder in de Energiewet en de Wet collectieve warmtevoorziening. De energiegemeenschap ziet toe op een structuur van rechtspersoon, of rechtspersonen, die is gebaseerd op vrijwillige en open deelname met democratische controle. De energiegemeenschap is gericht op het bieden van milieu-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of aan de lokale gebieden waar ze actief zijn.)

Deel dit: